Moving Lights

Blade™ RGBW
$
549
.99
Blockhead
$
1,599
.99
Flurry™ EXA
$
474
.99
Flurry™ Z
$
934
.99
G-Max™ 150
$
1,599
.99
G-Max™ 200
$
1,749
.99
G-Mix™ 200
$
2,849
.99
Hypno™ Beam
$
599
.99
Hypno™ Spot
$
599
.99
Kryo.Mix™ CMY
$
2,849
.99
Kryo.Morph™
$
2,299
.99
Lil G™
$
499
.99
MystACL™ Z
$
1,649
.99
N-Trance™
$
1,199
.99
SPOTMAN™
$
199
.99
Stiletto™ GLO19
$
1,699
.99
Stiletto™ I7
$
1,149
.99
Stiletto™ Ray-Z
$
1,399
.99
Super-G™ 150
$
799
.99